Line

Sammy Joe SN (F. 2) (SWB)

Sammy Joe SN (F. 2) (SWB)
04991231
26325
Cardento
04925306
933
Capitol I
B-Estelle
Samantha (F. 2) (SWB)
04952123
24472
Cortez
679
Kitty Strike (F. 2)
04913507
23563

3-årstest och kvalitetsbedömning

3 årstest
Kvalitetsbedömning